Ποιά  είναι η διαδικασία, τα στάδια για μια σωστή και πραγματικά χρήσιμη on line  διαβούλευση;

H διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει 5 στάδια για τα οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation tools):

1) αγνώριση του θέματος και ο καθορισμός του προβλήματος προς αντιμετώπιση (agenda setting),περιλαμβάνει την καταγραφή και ποσοτικοποίηση του προβλήματος και χρησιμοποιούνται εργαλεία τύπου blogging όπου ο καθένας μπορεί να δηλώσει την άποψη του.

2) Χάραξη της πολιτικής με την έννοια της συγκέντρωσης ιδεών, της ανατροφοδότησης και της κατανομής του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, το e-democracy πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία που να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν ιδέες, να ψηφίζουν ιδέες άλλων ή/και να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια.

3) Η διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου οι πολίτες συμμετέχουν εκφράζοντας γνώμες για το τελικό σχέδιο του νόμου. Στο στάδιο αυτό, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να μπορούν οι πολίτες να εκφράσουν άμεσα την άποψη τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι επομένως η δυνατότητα αποστολής e-mail , forums και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

4) Η εκτέλεση και

5) Η αξιολόγηση του αποτελέσματος

Με το DemocracIT στοχεύουμε στην συντεταγμένη έκφραση της γνώμης των πολιτών σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ομάδα κι αν ανήκουν, στην ανάδειξη των αντιρρήσεων, των προτάσεων και των επιχειρημάτων τους, στην ενεργοποίησή τους για μια ουσιαστική συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πριν αυτό γίνει νόμος. Tο DemocracIT δίνει  δύναμη στους πολίτες και χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία στους διαμορφωτές της πολιτικής.