Μέχρι την 26η  Φεβρουαρίου οι πολίτες μπορούν να σχολιάζουν και να επισημειώνουν το κείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη “Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης  και Τουρισμού” .

Το κείμενο διατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση τις  16 Φεβρουαρίου έχοντας προσελκύσει ένα χαμηλό αριθμό σχολίων σύμφωνα με το εργαλείο  Reporter ( στατιστικά γραφήματα δημοσίων διαβουλεύσεων) του DemocracIT.

 

Δημόσια Διαβούλευση ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

H διαβούλευση αναφέρεται στην

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και Β) της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους».

Καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Αναλυτικότερα προς δημόσια διαβούλευση τίθενται τα παρακάτω άρθρα που έχουν σχέση με:

 1. Τη Σύσταση και Αρμοδιότητες του Αναπτυξιακού Συμβουλίου
 2. Τη Σύνθεση και Λειτουργία του
 3. Τη Διοικητική και Λειτουργική Υποστήριξη του
 4. Τους Λειτουργικούς Πόρους
 5. Τις Καταργούμενες Διατάξεις
 6. Τις Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 7. Τη Ρύθμιση ζητημάτων δαπανών
 8. Τις Μεταβατικές Διατάξεις
 9. Τη Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4242/2014
 10. Τις Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ & Δημοσίων Εσόδων
 11. Τις Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
 12. Την Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3862/2010
 13. Την Τροποποίηση άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920
 14. Την Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 116/2014
 15. Την Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4072/2012
 16. Τις Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
 17. Τα Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

 Πάρε μέρος στη διαβούλευση!

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο του DemocracIT «Σχετικoί Νόμοι», που εντοπίζει αυτόματα σε πόσους νόμους γίνεται αναφορά μέσα σε μία δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύεται στο OpenGov, στην εν λόγω διαβούλευση γίνονται 23 συνολικά αναφορές σε νόμους, συγκεκριμένα:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ NOMOI

Το DemocracIT

Με το έργο αυτό φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε μια κοινότητα και μια τεχνολογική πληροφορική υποδομή που θα επιτρέψουν τη δημιουργική συμμετοχή και τη χρήση των δεδομένων της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε:

 • Όλοι οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα, φιλικά εργαλεία για να συμβάλλουν γόνιμα στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης – ακόμα και μετά το “επίσημο” τέλος της.
 • Να αυξηθεί η επιρροή των παρατηρήσεων των πολιτών στη χάραξη πολιτικής.
 • Να διευκολυνθεί ο νομοθέτης στην αποτελεσματική αξιοποίηση χρήσιμων πληροφοριών που “κρύβονται” στον όγκο των σχολίων.
 • Να μετρηθεί ο αντίκτυπος των διαβουλεύσεων στη νομοθετική διαδικασία.

Το DemocracIT στοχεύει στην συντεταγμένη έκφραση της γνώμης των πολιτών σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ομάδα κι αν ανήκουν.

Στην ανάδειξη των αντιρρήσεων, των προτάσεων και των επιχειρημάτων τους.

Στην ενεργοποίησή τους για μια ουσιαστική συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πριν αυτό γίνει νόμος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, στην ιστοσελίδα www.scify.org 

(photos via: Democracit )